Dokumentacja medyczna


Jakie sprawy załatwisz w Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej?

Pracownicy Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej przygotowują i wydają dokumenty potrzebne Pacjentkom po wyjściu ze Szpitala m.in.:

  • zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA,
  • wyniki badań histopatologicznych oraz badań bakteriologicznych (posiewów) zleconych przez lekarzy podczas pobytu w Szpitalu,
  • Karty Informacyjne Leczenia Szpitalnego, o ile nie zostały one wydane bezpośrednio przy wypisie ze Szpitala.

Pracownicy Sekcji przyjmują również wnioski dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej, oraz wydają wnioskowaną dokumentację.
Sekcja Dokumentacji i Statystyki Medycznej
lel: 22 25 59 803

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej CMŻ pobiera opłatę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aktualne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

  • 0,34 zł za 1 stronę kopii dokumentacji
  • 9,73 zł za 1 stronę odpisu/wyciągu

Opłaty za sporządzenie duplikatów wynoszą:

  • 8,50 zł za duplikat karty szczepień (karty uodpornienia)
  • 30,00 zł za duplikat Książeczki Zdrowia Dziecka
 
Opłata za sporządzenie duplikatu Książeczki Zdrowia Dziecka i/lub duplikatu karty szczepień pobierana jest „z góry” - przed realizacją usługi.
Realizacja wniosku następuje po zaksięgowaniu opłaty za sporządzenie duplikatu/-ów na koncie CMŻ.
Numer konta bankowego:
Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
(Bank Pekao S.A.)
27 1240 6247 1111 0000 4975 3815

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (na podstawie pisemnego upoważnienia). Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej oraz zgody wydanej przez Dyrektora Szpitala - w odniesieniu do dokumentacji szpitalnej lub Dyrektor Przychodni - w odniesieniu do dokumentacji ambulatoryjnej. Odmowa jej wydania wymaga pisemnego podania przyczyny.

W przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej, należy dołączyć pisemne upoważnienie do wydania jej dokumentacji medycznej.