Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zasadami

1Regulamin pobytu i odwiedzin

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1.

Nadrzędną rolą Centrum Medycznego „Żelazna” jest zapewnienie Pacjentom wysokiej jakości świadczonych usług z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa oraz respektowania praw pacjenta wynikających z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dostępna jest do wglądu przy konsoli położnych w Oddziałach Szpitala oraz w Izbie Przyjęć).

§ 2.

Regulamin niniejszy określa organizację i porządek związany z pobytem w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii oraz zasady obowiązujące osoby odwiedzające.

ROZDZIAŁ II

Informacje organizacyjne
§ 3.

Pacjent w trakcie hospitalizacji ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.

Pacjent, który nie życzy sobie odwiedzin powinien poinformować o tym personel medyczny w momencie przyjęcia do Szpitala lub powzięcia takiej decyzji.

§ 4.

  1. Informacji o stanie zdrowia Pacjenta samemu Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu bądź też osobie przez niego upoważnionej w dokumentacji medycznej, udziela lekarz/położna prowadząca lub w uzasadnionych przypadkach Zespół Dyżurny.
  2. Ze względu na ochronę danych osobowych personel medyczny nie udziela telefonicznie żadnych informacji o Pacjencie.
  3. Rodzicom noworodka hospitalizowanego w Oddziale Wcześniaków i Patologii Noworodka, po wypisie mamy ze Szpitala, udzielanie informacji telefonicznej o stanie zdrowia dziecka następuje zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z lekarzem prowadzącym dziecka.

ROZDZIAŁ III

Obowiązki Pacjenta
§ 5.

  1. Pacjent powinien stosować się do uzgodnionych z personelem medycznym, zaleceń i wskazówek w zakresie diagnostyki, leczenia i pielęgnacji - w tym do zasad higieny oraz zaleconej diety.
  2. Przebywając w Oddziale Pacjent nie może przyjmować żadnych leków bez zgody lekarza. Leki własne, których przyjmowanie związane jest z leczeniem chorób współistniejących przewlekłych, należy przekazać w oryginalnych opakowaniach personelowi pielęgnującemu .
  3. Pacjent, który nie życzy sobie odwiedzin powinien poinformować o tym personel medyczny w momencie przyjęcia do Szpitala lub powzięcia takiej decyzji.
  4. Pacjentowi nie wolno opuszczać Oddziału bez wiedzy personelu medycznego. Opuszczenie Oddziału i powrót na Oddział należy każdorazowo zgłosić personelowi medycznemu.
  5. Pacjent nie może samowolnie opuszczać Szpitala.
  6. Ze względów epidemiologicznych stanowczo zabrania się przewożenia noworodków do holu głównego Szpitala.
  7. Podczas obchodów lekarskich i zabiegów pielęgnacyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy Oddziału, Pacjent powinien przebywać w swojej sali.
  8. Dla wspólnego komfortu prosimy o utrzymanie porządku w miejscu pobytu.
  9. Korzystanie z prywatnego sprzętu audio-video może odbywać się jedynie za zgodą personelu medycznego i Pacjentów w sali.
  10. Produkty żywnościowe prosimy przechowywać w lodówce w Oddziale w podpisanych pojemnikach, zgodnie z zasadami dostępnymi w Oddziale
  11. Pacjentów przebywających w salach rodzinnych prosimy o przygotowanie pokoju przed obchodami lekarskim - pościelone łóżko osoby towarzyszącej oraz strój dzienny osoby towarzyszącej.
  12. Bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia papierosów w budynku i na terenie Szpitala oraz spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających pod karą grzywny. Ponadto prosimy o:
  13. Odnoszenie się z szacunkiem do Pacjentów i personelu Szpitala.
  14. Niezakłócanie spokoju innym Pacjentom.
  15. Oddanie rzeczy wartościowych i pieniędzy do depozytu. Centrum Medyczne „Żelazna” nie odpowiada za rzeczy wartościowe nie oddane do depozytu
Istotnym jest, aby zachowanie pacjenta przebywającego w Szpitalu było wolne od zachowań nieetycznych, dyskryminujących i naruszających prawa innych osób.
Pożądane są zachowania ukierunkowane na budowanie pozytywnej atmosfery, współpracę, a także poszanowanie różnorodności.
Pacjent powinien powstrzymać się od proponowania Pracownikom Centrum Medycznego „Żelazna” jakichkolwiek korzyści majątkowych czy osobistych.

§ 6.

W przypadku świadomego i rażącego naruszenia przez Pacjenta porządku lub przebiegu leczenia, Pacjent może zostać wypisany ze Szpitala, jeśli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia. O wypisie Pacjenta ze Szpitala z powodu rażącego naruszania obowiązków Pacjenta decyduje Dyrektor Szpitala na wniosek Ordynatora Oddziału.

ROZDZIAŁ IV

Zasady odwiedzin
§ 7.

  1. Godziny odwiedzin w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Oddziałach Położniczych A, B, C, Ginekologicznym oraz w Oddziale Diagnostyczno – Leczniczym z Oddziałem Chirurgii Jednego Dnia - 11.00-19.30. Jednego Pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.
  2. W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny w Bloku Porodowym, w sali pooperacyjnej oraz u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Wcześniaków i Patologii Noworodka odbywają się za zgodą i zgodnie z ustaleniami z Ordynatorem / lekarzem dyżurnym.
  3. Rodzice dziecka przebywającego w Oddziale Wcześniaków i Patologii Noworodka:
    1. mama dziecka może przebywać bez żadnych bez ograniczeń czasowych, a tata dziecka w godzinach odwiedzin lub zgodnie z ustaleniami z Ordynatorem/ lekarzem dyżurnym
    2. w sali OIOM Rodzice dziecka mogą przebywać zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z lekarzem prowadzącym dziecko.
  4. Podczas zaplanowanego porodu metodą cesarskiego cięcia Pacjentce może towarzyszyć jedna osoba bliska.
  5. Niemowlęta i dzieci w wieku przedszkolnym nie mogą wchodzić do Oddziałów Szpitala.
  6. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej (katar, grypa), będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków psychotropowych
  7. Dyrektor Szpitala może ograniczyć prawo do kontaktu osobistego Pacjentów z innymi osobami w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów, a także na możliwości organizacyjne placówki oraz z uwagi na zakłócanie spokoju innym Pacjentom.

§ 8.

Odwiedzający zobowiązani są do:

  1. Zapoznania się z regulaminem i przestrzegania zasad odwiedzin.
  2. Pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni w holu głównym.
  3. Opuszczenia sal na czas obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz czynności administracyjnych wymagających ochrony danych osobowych.
  4. Nie zakłócania procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, do zachowania ciszy i spokoju w czasie odwiedzin, poszanowania godności i intymności innych Pacjentów oraz podporządkowania się poleceniom i wskazówkom personelu.
  5. Stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.

§ 9.

Zabrania się:

  1. Siadania, leżenia na łóżkach Pacjentów.
  2. Spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających.
  3. Posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej.
  4. Przynoszenia i przekazywania pacjentom leków bez zgody i wiedzy lekarza.
  5. Zachowań naruszających dobre obyczaje i normy moralne.

§ 10.

Osobom odwiedzającym, które znajdują się pod wpływem alkoholu lub są odurzone środkami psychotropowymi, dotknięte chorobą zakaźną, bądź też wykazują objawy infekcji wirusowej (katar, grypa) lub w sposób rażący naruszają wyżej wymienione zasady odwiedzin, personel ma prawo nakazać opuszczenie Szpitala.
Warszawa, 11 stycznia 2019 r.
1Poznaj nasze zasady
Drodzy Państwo

W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” DĄŻYMY DO WYSOKICH STANDARDÓW NASZYCH RELACJI

JEŻELI MACIE POTRZEBĘ PODZIĘKOWANIA ZA NASZĄ PRACĘ PROSIMY O:
 • przekazywanie pisemnych opinii na ręce Zarządu (na adres Spółki lub szpital@szpitalzelazna.pl, m.matysiak@szpitalzelazna.pl) lub pozostawianie w Oddziale Szpitala/Przychodni św. Zofii Podziękowanie zostanie przekazane pracownikowi oraz przełożonemu. Uważamy, że właściwa postawa wobec pacjenta jest kluczowym elementem działania naszej organizacji, dlatego zapewniamy, że podziękowanie będzie stanowiło ważny argument przy ocenie pracownika.
 • wyrażanie opinii na portalu społecznościowym Spółki facebook lub na google
 • wspieranie celów charytatywnych i statutowych realizowanych przez Fundację dla Szpitala św. Zofii

W Centrum Medycznym „Żelazna” funkcjonuje procedura postępowania, zgodnie z którą:

 • pracownik zobowiązany jest odmówić przyjęcia wszelkich dowodów wdzięczności
 • dopuszczalną formą podziękowania mogą być symboliczne kwiaty
 • pacjent powinien zdecydowanie zareagować, jeśli zostanie postawiony w sytuacji korupcyjnej
 • powołany został Koordynator ds. przeciwdziałania korupcji

Według wykładni Ministerstwa Zdrowia łapówką mogą być nie tylko pieniądze, ale każda inna rzecz, jak np. butelka alkoholu, produkty spożywcze, kosmetyki czy biżuteria.

W świetle polskiego prawa pacjent nie może wręczać dowodów wdzięczności pracownikowi służby zdrowia w postaci upominków czy prezentów.

Nie jest ważne, na jakim etapie procesu leczenia przekazywany jest dowód wdzięczności.

Korupcja jest przestępstwem zagrożonym odpowiedzialnością karną,

Zdarzenie o charakterze korupcyjnym możesz zgłosić do Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. lub do Koordynatora ds. przeciwdziałania korupcji w formie:

 • przesyłki pocztowej nadanej pocztą tradycyjną skierowanej na adres Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. lub złożonej bezpośrednio w sekretariacie
 • poczty elektronicznej: stopkorupcji@szpitalzelazna.pl
 • podczas osobistego spotkania z Zarządem
1Dbamy o Twoje dane - Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna dla pacjentów Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.
obowiązuje od 25 maja 2018

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie (dalej: CMŻ).
Dane kontaktowe Administratora:
 • adres: ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
 • adres e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl
 • numer telefonu: 22 2556980

  Jak można skontaktować się z CMŻ w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CMŻ można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@szpitalzelazna.pl

  W jakim celu przetwarzane są dane osobowe Pacjentów? Czy to przetwarzanie ma swoje prawne uzasadnienie?

  CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA
  Zapewnienie opieki zdrowotnej i świadczenie usług medycznych Art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
  Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej Art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 74-77 Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. Rodzaju, zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; przetwarzanie jest niezbędne do celów diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit. h RODO)
  Wypełnianie wymagań podatkowych i rachunkowych Art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  Zapewnienie bezpieczeństwa Pacjentom Szpitala, poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego z funkcją nagrywania Wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO)
  Obsługa korespondencji, zgłaszanych skarg oraz roszczeń przeciwko CMŻ Prawnie uzasadniony interes administratora w postaci załatwiania spraw Pacjentów oraz możliwości obrony swoich praw (art. 6 ust. 1 lit b i f RODO)
  Komunikowanie się pod wskazany numer telefonu lub adres e-mail, aby zawiadomić Pacjenta o odwołaniu wizyty lekarskiej lub przypomnieć o wizycie w Szpitalu / Przychodni, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czypoinformować o możliwości odbioru dokumentacji Prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka nad pacjentem (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)
  Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez CMŻ działalności gospodarczej w sytuacji np. braku uregulowania należności za odpłatne świadczenia zdrowotne Prawnie uzasadniony interes administratora w postaci możliwości obrony swoich praw (art. 6 ust. 1 lit b i f RODO)
  Jaki jest zakres danych osobowych Pacjenta, które są przetwarzane przez CMŻ?

  Dane osobowe Pacjenta są nam potrzebne przede wszystkim potrzebujemy w celu założenia i prowadzenia dokumentacji medycznej. W momencie zakładania dokumentacji medycznej potrzebne będą poniższe dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • datę urodzenia
  • płeć
  • adres zamieszkania
  • nr PESEL (data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL)
  • nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, jeżeli pacjentem jest osoba, która nie ukończyła 18 lat, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody

  Podczas hospitalizacji / wizyt ambulatoryjnych CMŻ będzie prowadzić dokumentację medyczną, w której będą zapisywane wszelkie informacje o stanie zdrowia, przebiegu leczenia i udzielanych świadczeń medycznych Pacjenta.
  Dane osobowe Pacjenta, a konkretnie wizerunek pacjenta, jest przetwarzany również z uwagi na to, że na korytarzach i innych ogólnie dostępnych częściach Szpitala i Przychodni ze względów bezpieczeństwa stosujemy monitoring wizyjny. Nagrania nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.

  Komu przekazywane są dane osobowe Pacjentów?

  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi CMŻ zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją na rzecz Spółki usług, jak np.:

  • Dostawcy usług informatycznych
  • Kancelaria Prawna obsługująca spory, których stroną lub uczestnikiem jest CMŻ
  • Laboratorium zewnętrzne
  • Archiwum zewnętrzne

  Czy dane Pacjentów są przetwarzane w inny sposób, nie opisany w tej informacji?

  Nie. CMŻ nie stosuje takich sposobów przetwarzania danych jak np. profilowanie oraz nie podejmuje decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Pacjentów.

  Czy CMŻ przekazuje dane osobowe Pacjentów do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Nie. CMŻ nie zamierza przekazywać danych osobowych Pacjentów do państw spoza Europejskiego Obszaru Europejskiego lub organizacji międzynarodowej.

  Jak długo CMŻ będzie przetwarzać dane osobowe Pacjentów?

  • jako podmiot leczniczy CMŻ przechowywać będzie dokumentację medyczną Pacjentów przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu (zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
  • dane do celów dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczenia
  • dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i ze względów podatkowych są przetwarzane prze 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

  Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Pacjenta?

  Decyzja o podaniu przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do świadczenia przez CMŻ usług medycznych. W związku z tym niepodanie ww. danych będzie skutkowało odmową udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej oraz brakiem możliwości np. wystawienia faktury VAT.
  Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz uniemożliwi potwierdzenie wizyty oraz jej odwołanie poprzez np. SMS.

  Jakie Pacjent ma prawa?

  prawo dostępu do swoich danych osobowych – Pacjent ma prawo uzyskać od CMŻ potwierdzenie, czy przetwarza Jego dane osobowe

  prawo do żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych – Pacjenta ma prawo żądać od CMŻ niezwłocznego sprostowania dotyczących Jego danych osobowych, które są nieprawidłowe

  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli Pacjent uważa, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa, może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  prawo do uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu

  prawo żądania usunięcia danych osobowych – tj. prawo do bycia zapomnianym. W przypadku danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej Pacjent nie może domagać się ich usunięcia, ponieważ CMŻ jest zobowiązane na mocy przepisów prawa do przechowywania tej dokumentacji przez określony czas. Obowiązek usunięcia danych nie dotyczy również danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pacjentów:

  • ze względu na szczególną sytuację Pacjenta – w przypadkach, kiedy CMŻ przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W razie wniesienia sprzeciwu CMŻ nie może już przetwarzać danych osobowych Pacjenta, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. CMŻ zawiadomi Pacjenta czy zrealizuje jego żądanie
  • Jeżeli dane przetwarzane są do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, CMŻ nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych Pacjenta z przyczyn związanych z Jego szczególną sytuacją. Przetwarzanie będzie jednak możliwe jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. CMŻ zawiadomi Pacjenta, czy zrealizuje żądanie

  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Pacjent ma prawo żądać od CMŻ ograniczenia przetwarzania, jeżeli:

  • kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pacjent sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
  • CMŻ nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pacjentowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  • Pacjent wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie CMŻ są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Pacjenta

  Obowiązek ograniczenia przetwarzania danych nie dotyczy danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od CMŻ danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody Pacjenta i jednocześnie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od CMŻ danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody Pacjenta i jednocześnie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
1Zakres opieki sprawowanej przez bliskich
Zachęcamy do współpracy z personelem medycznym w sprawowaniu opieki nad bliską osobą w miarę swoich możliwości, potrzeb i warunków w poniższym zakresie

GINEKOLOGIA

 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych
 • toaleta ciała (pomoc w myciu się, czesaniu, ubieraniu)
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych
 • pomoc w komunikacji z personelem Szpitala, światem zewnętrznym
 • karmienie (zgodnie z zaleceniami dietetycznymi lekarza) pacjentek leżących lub z niepełnosprawnością

BLOK PORODOWY/DOM NARODZIN

 • pomoc w zbieraniu wywiadu do dokumentacji medycznej
 • rola pośrednika między kobietą rodzącą, a personelem Szpitala
 • wsparcie kobiety podczas porodu
 • aktywne uczestnictwo w porodzie
 • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych i duchowych
 • wsparcie i pomoc w opiece nad noworodkiem

ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych
 • toaleta ciała (pomoc w myciu się, czesaniu, ubieraniu)
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych
 • pomoc w komunikacji z personelem Szpitala, światem zewnętrznym
 • karmienie (zgodnie z zaleceniami dietetycznymi lekarza) pacjentek leżących lub z niepełnosprawnością
 • pomoc matce w opiece nad noworodkiem: kąpiel noworodka w asyście położnej, pomoc przy pielęgnacji dziecka
 • pomoc przy przystawianiu do piersi i przy dokarmianiu dziecka

PATOLOGIA CIĄŻY

Zakres opieki pielęgnacyjnej KOBIETY CIĘŻARNEJ i PO PORODZIE

 • pomoc w zaspakajaniu potrzeb fizjologicznych
 • toaleta ciała (pomoc w myciu się, czesaniu, ubieraniu)
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych
 • pomoc w komunikacji z personelem Szpitala, światem zewnętrznym
 • karmienie (zgodnie z zaleceniami dietetycznymi lekarza) pacjentek leżących lub z niepełnosprawnością

Zakres pomocy MATCE w OPIECE NAD NOWORODKIEM

 • kąpiel noworodka w asyście położnej,
 • pomoc przy pielęgnacji dziecka
 • pomoc przy przystawianiu do piersi i dokarmianiu dziecka

ODDZIAŁ WCZEŚNIAKÓW I PATOLOGII NOWORODKA

Zakres opieki pielęgnacyjnej każdorazowo ustalany jest z personelem medycznym - nauka pielęgnacji
1Informacje dotyczące wyżywienia w Szpitalu
Szanowni Państwo

posiłki dla pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych CMŻ przygotowywane są przez firmę cateringową i dowożone w specjalnych termoportach. Do oddziałów transportowane są na wózku bemarowym, pozwalającym zachować właściwą temperaturę od momentu podania pacjentowi.

Posiłki podawane są o wyznaczonych porach, po kolei, na poszczególnych oddziałach:

ŚNIADANIE 8:00- 9:30 OBIAD 12:45-14:15 KOLACJA 16:45-18:15

Pacjenci otrzymują średnio 3 - 5 posiłków dziennie spośród kilkunastu diet. O rodzaju diety decyduje lekarz prowadzący. Jesteśmy otwarci na szczególne potrzeby żywieniowe naszych pacjentów biorąc pod uwagę zarówno względy zdrowotne, jak i wyznaniowe, czy kulturowe. Zdarzyło się, iż na wyraźną prośbę pacjentki podawaliśmy m.in. dietę koszerną..

Jadłospisy najczęściej podawanych diet: podstawowej, cukrzycowej, wegetariańskiej, umieszczone są na tablicy informacyjnej każdego z oddziałów. Naprzemiennie co drugi tydzień proponujemy jadłospis „zielony” i „niebieski”. Jadłospisy sporządzane są przez dietetyków firmy cateringowej, którzy dietę podstawową układają głównie z myślą o kobietach w ciąży i matkach karmiących. Co dwa - trzy miesiące jadłospisy są modyfikowane, by wykorzystać produkty sezonowe, bądź wprowadzić zmiany wynikające z obserwacji - co naszym pacjentom smakuje bardziej, a co mniej.

Warto podkreślić, iż w ostatnich latach wytyczne dotyczące żywienia kobiet karmiących piersią uległy znaczącym zmianom. Dzięki licznym badaniom naukowym wiemy dziś, że urozmaicona, zbilansowana zdrowa dieta w ciąży i w czasie karmienia pozwala na zachowanie dobrego zdrowia i samopoczucia mamy i wpływa korzystnie na jej dziecko. Najbezpieczniej jest stosować się do zasad zawartych w piramidzie zdrowego żywienia..

Wbrew panującym do niedawna poglądom, eliminowanie z jadłospisu potencjalnych alergenów nie przynosi korzyści w postaci rzadszego występowania alergii pokarmowej u dzieci. Wręcz odwrotnie, dzieci karmione piersią, których mamy jedzą różnorodnie, stopniowo i łagodnie mogą przyzwyczajać się do różnych aromatów i smaków, a ich układ odpornościowy może „nauczyć się” tolerować składniki żywości. Wbrew obiegowym opiniom pokarmy, które mają wyraźny smak i zapach jak czosnek brukselka czy brzoskwinie, nie zniechęca dzieci do ssania piersi. Naukowcy zaobserwowali, że dzieci czując nowy smak ssały intensywniej..

Dieta mamy wpływa również na późniejsze upodobania kulinarne młodego człowieka. Chętniej je te rzeczy, których mógł już zasmakować w życiu płodowym i pijąc mleko mamy. Jeśli chcemy, żeby dzieci lubiły brokuły, ryby, razowy chleb i kiszoną kapustę możemy oswajać je z tymi pokarmami, podając je mamom w okresie ciąży i laktacji, dbając przy okazji o zdrowie i kondycję kobiet. Przypuszczenia, że niektóre zdrowe produkty takie jak kapustne, rośliny strączkowe, surowe warzywa i owoce, które smakują i są dobrze tolerowane przez mamę, mogą szkodzić dziecku, nie znajdują potwierdzenia ani w badaniach naukowych, ani w praktyce, bo w wielu krajach na świecie kobiety karmiące spożywają je bez lęku i nie obserwują niekorzystnych reakcji u swoich niemowląt. Warto za to ograniczyć spożywanie żywności wysokoprzetworzonej, zawierającej duże ilości konserwantów, czy utwardzone tłuszcze roślinne. Mając to wszystko na uwadze staramy się by posiłki były urozmaicone, zbilansowane i smaczne.

Konsumpcja posiłków odbywa się w salach pobytowych. Wygodne spożycie posiłku ułatwiają stoliki przy szafkach przyłóżkowych.

Zapewnieniu właściwego żywienia sprzyja codzienna kontrola posiłków pod względem jakościowym i ilościowym przy dostawie z firmy cateringowej.

Zasady utrzymania w czystości pomieszczeń oraz sprzętu wykorzystywanego przy obrocie żywności określone są w Programie Higieny obowiązującym w naszym szpitalu.

Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń kuchennych oraz kuchenek oddziałowych jest systematycznie przeprowadzana przez Pielęgniarkę Epidemiologiczną. Dbamy także o to, by systematycznie przeprowadzać audyty w firmie cateringowej, która dostarcza posiłki do szpitala.

W każdym oddziale znajdują się aneksy kuchenne do dyspozycji pacjentów. Są one wyposażone w czajnik elektryczny, kuchenkę mikrofalowa, naczynia stołowe oraz sztućce, cukier i przyprawy, a także lodówkę, która przeznaczona jest do przechowywania żywności własnej pacjentów.

Dlatego uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad bezpiecznego i higienicznego użytkowania z udostępnionego sprzętu, co pozwoli zapewnić wszystkim pacjentom komfortowe korzystanie z aneksu oraz utrzymanie właściwej jakości przechowywanej żywności.